مائده آذربایجانی
مائده آذربایجانی
درباره  مائده آذربایجانی بیشتر بدانید
  • دکتری علوم اقتصاد
  • گواهی پایان دوره آموزش بازار سرمایه اسلامی
  • ppcدارای مدرک تخصصی جهانی کوچینگ
  • دارای گواهینامه گذراندن دوره تیپ شناسی شخصیتی
  • دارای گواهینامه شرکت در دوره مهارت ها و ارزش ها