مجتبی خردیار
مجتبی خردیار
درباره  مجتبی خردیار بیشتر بدانید

مدرس برند سازی و تبلیغات سازمان مدیریت صنعتی

مدرس برند سازی و تبلیغات مرکز آموزش و بازرگانی

مدیر پروژه برندسازی صنایع غذایی برتر،فرش ماهور،گروه صنعتی سرکان

کارشناس ارشد MBAگرایش استراتژی

کارشناسی مهندسی صنایع