محمد آکوچکیان
محمد آکوچکیان
درباره  محمد آکوچکیان بیشتر بدانید

مدیرعامل مرکز کارآفرینی فناوران نوپا

مدیر آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان

کارآفرین برگزیده ملی ایرانیان

نویسنده  کتاب خلق محصول ناب 

منتور ومدیرپروژه های بین المللی فناوری اطلاعات