غلامرضا ابیاک
غلامرضا ابیاک
درباره  غلامرضا ابیاک بیشتر بدانید

دکترای تخصصی در رشته مدیریت بازاریابی از انگلستان

مدرس دانشکده کارآفرینی و اقتصاد دانشگاه تهران

مدیریت اجرایی موسسه آموزش عالی شایگان

تالیف کتب بازاریابی و فروش